VOP-zlobiveHolky

Všeobecné obchodní podmínky portálu zlobiveholky.cz

1. Platnost a oblast působnosti

Následující pravidla jsou závazná pro všechny uživatele (členy) tohoto webového portálu. Pravidla se vztahují na veškerou nabídku společnosti IntermaxGroup AG. Uživatel (člen) potvrdí při registraci, že si tyto obchodní podmínky přečetl a rozumí jim a s těmito podmínkami zcela a bez omezení souhlasí. Tyto obecné obchodní podmínky platí bez výhrady, ledaže by společnost IntermaxGroup AG výslovně prohlásila, že souhlasí s odlišnými ustanoveními. Dohody, které se od těchto smluvních podmínek liší, vyžadují písemnou formu.
2. Služby

Společnost IntermaxGroup AG provozuje internetový portál jako trh s kontaktními inzeráty a chatový systém pro internetová zažízení a mobilní telefony za účelem zábavy, na základě chatovacích zpráv nebo SMS (Premium SMS).
Společnost IntermaxGroup AG nabízí uživatelům (členům) možnost umístit na internetu vlastní profil. Uživatelé (členové) jsou sami odpovědní za obsah jimi vytvořených profilů. Provozovatel portálu je IntermaxGroup AG Společnost IntermaxGroup AG nepřebírá žádnou záruku či odpovědnost za vytváření a pravdivost obsahu sdělení uživatelů (členů).
3. Soukromí

Z důvodu kontroly dodržování pravidel a zajištění stability systému může administrátor, společnost IntermaxGroup AG, monitorovat, kontrolovat, upravovat a odesílat zprávy uživatelům (členům). Dále z důvodu zvýšení atraktivity portálu, si provozovatel vyhrazuje možnost prostřednictvím svých moderátorů zasílat zprávy uživatelům, zodpovídat zprávy uživatelů a uveřejňovat nové inzeráty. Provozovatel nezaručuje, že na stránkách dojde k úspěšnému zprostředkování partnera. Pokud není profil změněn nebo užíván po dobu jednoho roku, vyhrazuje si provozovatel právo na změnu, smazání, eventuelně další užití profilových dat.

Při posílání zpráv je dovoleno předávat si veškeré komunikační prostředky (email, telefon, Skype …..) a to jen mezi platícími nebo ověřenými členy. Předávání kontaktů mezi neověřenými a neplatícími členy je zakázáno.

Poskytovatel používá osobní informace, aby mohl komunikovat s uživateli (členy). S těmito informacemi je nakládáno v souladu s platnými předpisy na ochranu osobních údajů. Uživatel (člen) souhlasí s tím, že jeho profil může být hodnocen pod pseudonymem a může být celý nebo částečně užit v rámci propagačních akcí a průzkumu trhu. Uživatel (člen) převádí právo na užívání uveřejněných fotek a textu profilu na provozovatele webu bez časového omezení. Uživatel (člen) má právo toto užití zakázat.

Osobní údaje nebudou sdělovány třetím osobám, s výjimkou nutné technické podpory tohoto webového portálu, vymáhání dluhu či vyšetřování PČR. Uživatel (člen) dává svůj souhlas na základě příslušných zákonných ustanovení.

Za všechny hesla a uživatelské (členské) účty, které jsou vytvořeny uživateli (členy) pojdnakavu.cz má uživatel(člen) plnou odpovědnost. Uživatelé (členové) musí zajistit, aby poskytovaná hesla a uživatelská jména nebyla zpřístupněna třetím stranám.

Abychom mohli zasílat informace týkající se novinek, změn a dalších nabídek, uživatel souhlasí s tím, že jím poskytnutá emailová adresa smí být použita k marketingovým účelům. Souhlas zahrnuje výslovně také produkty třetích stran a zasílací systémy.
Každý uživatel se samozřejmě může kdykoli z odběru newsletteru odhlásit. Odhlášení proběhne rychle a jednoduše po kliknutí na odkaz, který je obsažen v každém emailu.

4. Práva a závazky uživatelů a členů portálu pojdnakavu.cz

Uživateli (členovi) musí být nejméně 18 let.

Není dovoleno, aby uživatel (člen) využíval nabízené služby pro komerční účely. V případě porušení bude uživatel (člen) ihned vymazán ze systému a bude mu účtována okamžitě splatná smluvní pokuta ve výši 2 000,- Kč.

Uživateli (členovi) je dovoleno mít maximálně jeden uživatelský účet, ze kterého bude psát na tomto portálu. Druhý a každý následující profil bude provozovatelem smazán.

Uživatel (člen) se zavazuje veškeré služby užívat řádně a zdržet se jejich zneužití, jakož i dodržovat platnou právní úpravu.

Uživatel má během prvních 14 dní od registrace možnost bezplatně oslovit až 140 jiných uživatelů a zjistit, zda mají zájem se s ním seznámit. Po 14 dnech je bezplatná možnost oslovování jiných uživatelů a čtení příchozích zpráv zablokována. Neomezené odpovídání na příchozí zprávy je možné jen s aktivním VIP členstvím.

Uživatel (člen) se zavazuje, že při registraci vyplní povinné osobní údaje odpovídající skutečnosti a vyplní přesně všechny potřebné informace v registračním formuláři. Uživatel (člen) je odpovědný za pravidelné aktualizace dat nebo změny.

Uživatel (člen) je odpovědný za veškeré informace, které vloží do systému. Všechny informace zde uvedené jsou použity pro účely zprostředkování kontaktu a nemůže je vidět nebo měnit třetí strana. IntermaxGroup AG si vyhrazuje právo odmítnout podepsat smlouvu bez uvedení důvodů, zrušit nebo omezit používání funkcí v systému, pro tyto případy:

(a) nepravdivé údaje v žádosti (registračním formuláři),
(b) pochybnosti o plné moci k zastupování a právní existenci daného uživatele (člena).

Kontakt je obvykle oznámen prostřednictvím e-mailu. V přítomnosti pevné linky nebo telefonního čísla na mobil, lze tyto prostředky také používat ke kontaktu či komunikaci s uživatelem (členem).
Pokud je uživatelem (členem) žena, je dovoleno poskytnout její telefonní číslo dalším uživatelům (členům). Souhlasím se zveřejněním mého profilu i na ostatních partnerských webech naší společnosti.

Pro ochranu anonymity našich uživatelů (členů) nejsou uváděna žádná soukromá data v emailové ani jiné komunikaci. Oznámení uživatelům (členům) o změnách, inovacích nebo další systémové informace budou uživateli (členovi) zasílány emailem, který uživatel (člen) zadal při registraci, a tímto souhlasí s posíláním těchto oznámení včetně novinek. Za případné zneužití nebo škody, které nastanou při používání systému, nenese společnost IntermaxGroup AG žádnou odpovědnost.

5. Náklady na používání portálu pojdnakavu.cz pro členy

Osobní oznámení na profilech uživatelů (členů) a technické úpravy profilů jsou zdarma.

Zaregistrovaný uživatel si dále může vybrat z následujících cen a platebních období pro aktivaci rozšířených možností pro jejich účet:

1. Členství na 1 měsíc placené platební kartou: 499,- Kč
2. Členství na 3 měsíce placené platební kartou: 999,- Kč
3. Členství na 1 měsíc placené SMS: 599,- Kč
4. Roční členství placené platební kartou: 2388,- Kč
5. Roční členství placené bankovním převodem/ poštovní složenkou/vkladem na účet 3588,- Kč

Údaje k platbě převodem, Vám budou vygenerovány na požádání, nebo si je můžete vygenerovat Vy sám na platební stránce při platbě na jeden rok.
Pokud platba, nebude zaplacena dle údajů vygenerovaných na naší platební bráně, popřípadně našimi pracovníky, nebo bude její zpracování trvat nezvykle dlouhou dobu, bude pokus o platbu zrušen.
UPOZORNĚNÍ: Platba převodem, je možná pouze na jeden rok.

Aktuální ceny jsou uvedeny na stránce s platbami.

Zaplacené členství kreditní kartou může být ukončeno zasláním jednoznačného prohlášení (např. dopisu zaslaného poštou, faxem nebo e-mailem), nejméně jeden (1) týden před vypršením takto uvedeného (zaplaceného) členství. Výpověď musí obsahovat uživatelské jméno používané v tomto systému a musí být adresována provozovateli portálu: IntermaxGroup AG, Chaltenbodensstrasse 4a, 8834 Schindellegi, Switzerland.

Platícímu uživateli (členovi), který započal využívat naše služby, v žádném případě nevzniká nárok na vrácení platby, ani její část. Každý člen musí také provozovateli sdělit, že chce ukončit své členství. Smlouva bude prodloužena o původní dobu platnosti ve všech případech, jestliže nepošle uživatel (člen) jeden(1) týden před vypršením služby(členství) písemné oznámení vlastnoručně podepsané na adresu provozovatele portálu: IntermaxGroup AG. Obdržení písemné výpovědi bude potvrzeno do 7 dnů. Platící uživatel (člen) si je vědom, že úhrada členství podléhá § 1837, zákona 89/2012 Sb

Cena za službu (členství) bude plně uhrazena na začátku členství. Smlouva bude uzavřena v závislosti na objednávce uvedené v průběhu zkušební doby s automatickou obnovou na minimální dobu stanovenou ve smlouvě. Nabízené platební podmínky si vybere každý uživatel (člen) na stránce s platbami a platební transakce bude zobrazena na stránkách pro příslušnou platbu.

Za nesprávné údaje, nebo jiné porušení práv, které se objeví na straně poskytovatele platebních služeb nebo jiné třetí strany, nenese IntermaxGroup AG žádnou odpovědnost. Uživatel (člen) má možnost kdykoliv změnit zvolený způsob platby nebo ukončit své členství novou registrací po dohodě se společností IntermaxGroup AG Cenové změny a změny v užívání systému jsou uživateli (členovi) oznamovány prostřednictvím e-mailu. Registrací v systému a po uzavření předplatného (členství) vzniká s uživatelem (členem) smlouva, na jejímž základě je uživatel (člen) povinen uhradit sjednanou cenu. Při nezaplacení částky ze strany uživatele (člena) – nekrytý účet nebo storno – předá společnost IntermaxGroup AG tuto skutečnost zplnomocněné firmě určené k vymáhání dlužných částek. Veškeré náklady s tímto spojené půjdou samozřejmě rovněž na účet uživatele (člena). Za nezaplacené platby kreditní kartou je nutné zaplatit navíc poplatek 500 Kč, pokud je zavinění na straně uživatele (člena).

Pokud má uživatel zaplacené služby a potřebuje k těmto službám vystavit daňový doklad musí si o něj napsat na email support@ero-kontakty.cz nebo na naši technickou podporu prostřednictvím formuláře.

6. Podmínky a popis použití SMS chatu (Premium SMS)

6.1. Popis výkonu a náklady na účast v SMS chatu
Uživatel (člen) musí mít vytvořený uživatelský profil s pravdivými údaji, na základě kterých je dostupný a chce se účastnit chatu. Společnost IntermaxGroup AG nemá žádný vliv na obsah uživatelských profilů, zejména nemůže zkontrolovat, zda jsou údaje v uživatelském profilu pravdivé. Pro animaci systému chat poskytne společnost IntermaxGroup AG kontaktní osoby, které vedou s uživateli chatové dialogy. Příslušný uživatelský profil kontaktních osob nemá žádné zvláštní označení. Společnost IntermaxGroup AG předá uživateli zdarma různé telefonní kontakty, popř. návrhy na chat ve formě SMS. Náklady vznikají až tehdy, když uživatel odpoví na tyto návrhy prostřednictvím SMS ze svého mobilního telefonu. Tyto náklady budou zúčtovány s příslušnou zprávou SMS. Náklady na 1 SMS v rámci chatového systému 55,00 Kč / 1 SMS plus náklady na spojení mobilním telefonem.

6.2. Technické předpoklady pro účast v systému a technická podpora

Uživatel se musí starat o připravenost a údržbu svých prostředků a technickou konfiguraci pro přihlášení a používání chatu. Společnost IntermaxGroup AG není povinna v tomto ohledu poskytovat technickou podporu. Pro využívání systému SMS chatu potřebuje uživatel zejména provozuschopný mobilní telefon s aktivovanými službami mobilního operátora. Bez splnění těchto předpokladů není používání systému pro chat možné. Uživatel je sám zodpovědný za splnění těchto předpokladů.

6.3. Omezení odpovědnosti

Společnost IntermaxGroup AG neručí za:
1. ztrátu výkonu a poruchy při přenosu dat
2. přerušení spojení
3. vymazání obsahů sdělení nebo údajů o uživateli
4. nedostupnost platformy online
5. zpožděný přenos dat
6. výpadky nebo jiné poruchy komunikačního vedení
7. odcizení poznámek
8. zničení dat jakéhokoli druhu třetí osobou
9. neautorizovaný přístup k datum
10. manipulaci s daty
11. zneužití dat.

Dále společnost IntermaxGroup AG nepřebírá žádnou záruku za obsah sdělení, neboť tato sdělení nelze po stránce obsahu kontrolovat. Za obsahy sdělení zodpovídá příslušný autor. Z vyloučení ručení nebo omezení ručení jsou vyjmuty škody, které spočívají v poškození zdraví nebo ohrožení života, nebo které lze odvodit z podstatného porušení povinností ze strany společnosti IntermaxGroup AG nebo jejího zákonného zástupce nebo pověřence. Ručení společnosti IntermaxGroup AG je omezeno ve své výši podle předvídatelné škody. Případné ručení společnosti IntermaxGroup AG podle zákona o ručení výrobce za škody způsobené vadou výrobku zůstává nedotčeno.

6.4. Pravidla účasti

Předpokladem pro účast na SMS chatu je dosažení minimální věkové hranice 18 let ze strany uživatele. Šíření zpráv, které porušují zákonná ustanovení, je zakázáno. Zejména nelze šířit sdělení vyjadřující nepřátelství vůči cizincům a s rasistickým či pornografickým obsahem. Porušení těchto dohod opravňuje společnost Intermax Polska Sp.z.o.o k okamžitému zablokování uživatele. Uživatel je povinen uvést o své osobě pravdivé a kompletní údaje a potřebná data pro zúčtování, zejména v souvislosti s uvedením čísla svého mobilního telefonu. Adresáti kontaktních inzerátů samozřejmě nemají povinnost odpovědět na SMS, která je na ně směřovaná. Proto nemá uživatel žádný nárok na odpověď. Z tohoto důvodu nevyplývají pro odesílatele SMS žádné nároky na vrácení poplatků. Bez písemného svolení společnosti IntermaxGroup AG není doloveno nabízet nebo prodávat prostřednictvím systému chat zboží nebo služby. Toto platí zejména pro tzv. spamování v rámci chatu. Společnost IntermaxGroup AG má právo zablokovat uživatele v případě porušení této dohody bez předchozího oznámení. Uživatel je povinen vymazat bez odkladu již nepoužívané profily. Pokud uživatel tuto povinnost nesplní během lhůty čtyř týdnů od posledního použití profilu, má společnost IntermaxGroup AG právo, příslušný profil zablokovat, nebo jej prostřednictvím kontaktní osoby upravit tak, aby se v zájmu ostatních uživatelů zamezilo „mrtvým“ profilům. Vyhrazujeme si právo uzavřít chatovací relace, aby se zabránilo zneužití.

6.5. Povinnosti uživatele

Uživatel je povinen uchovávat přístupová data a mobilní telefony na bezpečném místě a nepředávat je třetím osobám. V případě ztráty těchto přístupových dat a/nebo mobilního telefonu je uživatel povinen bez zbytečného odkladu o této ztrátě informovat společnost IntermaxGroup AG a nechat si okamžitě zablokovat mobilní telefon u příslušného mobilního operátora. Až do nahlášení ztráty společnosti IntermaxGroup AG a/nebo příslušnému mobilnímu operátorovi je uživatel zodpovědný za náklady při používání SMS chatu.
Ztrátu ohlaste na emailové adrese:
support@ero-kontakty.cz

6.6. Vyjmutí z odpovědnosti

Uživatel se zavazuje vyjmout společnost IntermaxGroup AG z nároků, pohledávek a ručení vůči třetím osobám, které jsou uplatňovány na základě porušení práv třetích osob členem nebo na základě jiného obsahu sdělení, jež je v rozporu se zákonem nebo smlouvou. Platí to i pro náklady spojené s vymáháním práva (náklady na právní zastoupení a soudní náklady).

6.7. Ochrana dat
Společnost IntermaxGroup AG dodržuje při provozování systému SMS chat zákonné předpisy týkající se ochrany dat a telekomunikačního tajemství. Údaje o uživateli jsou zde kdykoli bezpečně uloženy. V rámci provozu takového systému a pro zúčtování je však nutné je z části ukládat a předávat třetím osobám. Uživatel proto společnosti IntermaxGroup AG povoluje ukládat osobní údaje, údaje pro zúčtování, údaje o chatu a o poskytovateli a přístupová data. Data se používají podle našeho prohlášení o ochraně dat za účelem vyúčtování, v rámci technické administrativy a kvůli informacím o spotřebiteli. Využíváním služeb uživatel souhlasí s příslušným použitím dat. Společnost IntermaxGroup AG a partnerské firmy zabezpečující SMS chat předávají uživateli v rámci stávajícího obchodního spojení informace o spotřebiteli ve formě SMS, telefonem nebo e-mailem. Uživatel může předávání těchto informací o spotřebiteli zrušit tím, že nechá v systému zablokovat číslo svého mobilního telefonu („Blacklist“). Pro zajištění bezporuchového provozu systému a pro zabránění zneužití dat je při každém použití systému uložena IP adresa uživatele. Společnost IntermaxGroup AG je oprávněna namátkově kontrolovat předávané zprávy z toho důvodu, aby zabránila zneužití systému chat. Ukládání obsahů sdělení nebo jiné používání informací neprobíhá. Společnost IntermaxGroup AG je však oprávněna předávat zprávy v rámci zákonných nařízení pořádkovým orgánům a orgánům činným v trestním řízení, pokud vznikne podezření ze spáchaní přestupku nebo trestného činu.

6.8. Příslušnost soudu
Místem příslušnosti soudu se sjednává Polsko, pokud účastník nemá obecnou soudní příslušnost v Polsku nebo se po uzavření smlouvy přestěhoval do zahraničí nebo jeho bydliště není v době podání žaloby známé. Platí právo Polské republiky s poukazem na přednost těchto smluvních podmínek s vyloučením ustanovení mezinárodního kupního práva. Místem plnění je Polsko (místo), pokud se týká služeb v rámci chatové konverzace poskytovaných společností IntermaxGroup AG

6. Práva na zrušení poplatků a členství pro uživatele (členy)

Od smlouvy o členství je možné odstoupit do 14 dnů od jejího sjednání a to i bez udání důvodů, ideálně prostřednictvím písemného oznámení zaslaného na adresu provozovatele portálu společnosti IntermaxGroup AG. Případně nás o svém rozhodnutí odstoupit od této smlouvy můžete informovat formou jednoznačného prohlášení (např. dopisu zaslaného poštou, faxem nebo e-mailem). Můžete použít přiložený Modelový formulář pro odstoupení od smlouvy.
Pokud odstoupíte od této smlouvy, uhradíme Vám všechny platby, které jsme od Vás obdrželi a to včetně nákladů na dodání (s výjimkou dodatečných nákladů vyplývajících z Vašeho výběru typu dodávky jiného než nejlevnější způsob standardního dodání nabízených u nás), bez zbytečného odkladu a v každém případě nejpozději do 30 dnů ode dne, kdy jsme byli informováni o Vašem rozhodnutí odstoupit od této smlouvy. Pro vyřízení vrácení plateb použijeme stejný platební prostředek, který jste použil pro svoji počáteční transakci, pokud není výslovně dohodnuto jinak; V každém případě nevzniknou žádné další poplatky jako výsledek vrácení peněz.

Upozornění: Odstoupení není možné, pokud již poskytovatel začal poskytovat služby.

Modelový formulář na odstoupení od smlouvy

(vyplntě a odešlete formulář na adresu provozovatele portálu, že žádáte o odstoupení od smlouvy)
Pro IntermaxGroup AG, Chaltenbodensstrasse 4a, 8834 Schindellegi, Switzerland
Já/my (*) tímto oznamuji (-eme) , že odstupuji (-eme) od mé/naší (*) smlouvy o prodeji tohoto
zboží (*)/ o poskytování následujících služeb (*),
Objednáno (*) / datum obdržení (*): __________________________
Uživatelské jméno zákazníka (-ů): __________________________
Email zákazníka(-ů): __________________________
Podpis zákazníka (-ů) (pouze pokud je tento formulář zasílán v papírové podobě):
__________________________
Datum: __________________________

(*) Nehodící se škrtněte

7. Odpovědnost a záruky

Používání vašeho profilu je pouze na vaše vlastní riziko. Za případné škody způsobené použitím vašeho profilu nenese IntermaxGroup AG žádnou odpovědnost. Poskytovatel služeb není odpovědný za jakékoli chyby přenosu dat z databáze a není zaručeno úspěšné umístění.

Zejména poskytovatel služeb není odpovědný za jakoukoli ztrátu dat nebo chyby při přenosu dat a nepravdivé výsledné údaje. Uživateli (členovi) nevzniká žádný nárok na plnění určitých služeb nabízených na portálu pojdnakavu.cz. Za škody způsobené vyšší mocí, zásahem třetích osob nebo jiných chyb není poskytovatel služeb odpovědný. Jakékoli chyby nebo poškození systému, které jsou stanoveny, budou po lokalizaci co nejdříve odstraněny. Nárok na 100% dostupnost portálu neexistuje. Pro všechny nároky třetích osob či stran vyplývajících z jednání uživatele (člena), ať už úmyslně, vědomě či nedopatřením se bude uživatel (člen) zodpovídat sám.
Pokud bude poskytovatel služeb zažalován pro porušení povinností ze smlouvy, popř. bude požadována náhrada škody, za kterou je odpovědný uživatel (člen), bude uživatel (člen) pohnán k zodpovědnosti za své jednání a bude u něj uplatněna nejen náhrada škody, ale i náklady spojené s vymáháním pohledávky, tj. zejména náklady právního zastoupení a soudní poplatky. Uživatelem (členem) poskytnutá data jsou posílána na nejnovější technické úrovni. Osobní údaje budou považovány za důvěrné. Chcete-li zabránit ztrátě dat, doporučujeme uživatelům (členům) služeb uchovávat všechny důležité údaje a případně je vytisknout.

8. Aktivace a prohlášení o kontaktech

Osobní inzerát na portálu pojdnakavu.cz, který si uživatel (člen) vytvoří po úspěšném přihlášení do systému, bude zveřejněn po kontrole naší technické podpory. To jak tento osobní inzerát bude vypadat, správnost údajů, soulad se zákonnými předpisy týkajících se nezletilých osob nebo jiných zakázaných prezentací a podobných protizákonných skutečností, je zcela a výhradně na uživateli (členovi). Poskytovatel služeb není odpovědný za prohlášení uživatele (člena) a za jeho vyhledávací dotazy v systému. Poskytovatel služeb rovněž není odpovědný za vyhledávání třetích stran a správnost jejich obsahu. Všechny údaje, které se týkají jiných poskytovatelů služeb a konkurence tohoto portálu nebo různé obchodní nabídky či jiné webové stránky budou odstraněny z databáze bez upozornění. Nárok na náhradu škody ze strany uživatele (člena) je výslovně vyloučen. Podobně lze měnit systém portálu za účelem vyjasnění a také informace obsažené v systému podle standardních postupů. Pokud se Váš inzerát na portálu očividně déle než 4 týdny nezmění nebo nebude používán v systému, může provozovatel této služby inzerát upravit nebo ho úplně smazat!

Veškerá rizika stahování dat z portálu, či jakákoliv ztráta dat je v plné odpovědnosti uživatele (člena).

Smlouva bude platná po zaslání potvrzení o přijetí. V tomto potvrzení o přijetí, jsou zahrnuty všechny podstatné údaje k dohotovení smlouvy.

9. Další práva a povinnosti smluvních stran

K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: http://www.coi.cz.
10. Konečná prohlášení

Tyto všeobecné obchodní podmínky nabývají účinnosti a platnosti jejich zveřejněním. Poskytovatel si vyhrazuje právo na změnu či doplnění těchto podmínek do budoucna. Uživatel (člen) je povinen pravidelně se seznamovat se změnami podmínek. Bude-li uživatel (člen) pokračovat v používání služeb portálu pojdnakavu.cz po provedení těchto změn, má se za to, že se změnami podmínek bez výhrad souhlasí. Všechny změny a dodatky provedené uživatelem (členem) musí mít písemnou formu. A musí být doručeny na adresu poskytovatele služeb. Neplatnost jednoho nebo více ustanovení těchto podmínek se netýká zbývajících ustanovení.

(Tyto obchodní podmínky jsou platné od 10.3.2014)

Copyright 2019 zlobiveholky.cz